ADAMEXkajaki - Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni kajaków


1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności wg ceny umownej obejmującej ilość sprzętu, czas wypożyczenia oraz koszty dowozu i odbioru kajaków.

2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

4. Pożyczający odpowiedzialny jest za powierzony sprzęt pływający i wyposażenie dodatkowe i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu pływającego i wyposażenia dodatkowego.

5. Na każdej jednostce musi znajdować się tyle kamizelek asekuracyjnych ile osób się na niej znajduje, obowiązkowo należy je założyć na siebie podczas pływania.

6. Wypożyczający nie zajmuje się organizacją spływów kajakowych a jedynie wypożycza sprzęt kajakowy. Spływ organizowany jest samodzielnie i na własną rękę przez Pożyczającego.

7. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu. Wypożyczający również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników spływu, za szkody jakich mogliby dokonać na rzecz innych osób lub firm.

8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczającym.

9. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Pożyczającego i Wypożyczającego. Zmiana miejsc, terminów rozpoczęcia lub zakończenia spływu musza być uzgodnione z Wypożyczającym i mogą być zrealizowane wyłącznie na zasadach Wypożyczającego.

10. Sprzęt zwracany Wypożyczającemu powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

11. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Pożyczający ponosi dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.

12. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Pożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.

13. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania w wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

14. Każdy z uczestników spływu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zakazu spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i innych środków ograniczających świadomość w czasie trwania spływu.

15. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Pożyczającego umowy wypożyczenia kajaków oraz wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.

16. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczającego.

17. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w regulaminie.

Wypożyczalnia kajaków ADAMEXkajaki

98-355 Działoszyn   ul. Parkowa 21

tel: +48 608-227-606
e-mail: adamexkajaki@gmail.com
www.adamexkajaki.pl
facebook: adamexkajaki